İnternet kafelere yeni düzenlemeİnternet kafelere yeni düzenleme

İnternet toplu kullanım sağlayıcı mekanlara 12 yaşından küçükler ancak yanlarında veli veya vasileriyle girebilecek, 15 yaşından küçükler ise veli ya da vasileri olmadan saat 20.00’den sonra söz konusu iş yerlerine alınmayacak.

İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konuldu.

Yönetmelikle, internet toplu kullanım sağlayıcıları ve ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri ve sorumlulukları ile denetimlerine ilişkin esas ve usuller düzenlendi.

Yönetmelikte, internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri, “Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak” ve “İç IP Dağıtım Loglarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek” şeklinde yer alırken, ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri şöyle sıralandı:

“Mülki idare amirinden izin belgesi almak.

Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak.

Başkanlık tarafından onaylanan içerik filtreleme yazılımını kullanmak.

Erişim sağlayıcılardan sabit IP almak ve kullanmak.

İç IP Dağıtım Loglarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek.

Başkanlık tarafından verilen yazılım ile, (d) bendi gereğince kaydedilen bilgileri ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini teyit eden değeri kendi sistemlerine günlük olarak kaydetmek ve bu verileri bir yıl süre ile saklamak.”

İŞ YERLERİNİN AÇILMASI

Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı olarak faaliyet göstermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte belirtilen usule uygun olarak iş yeri açma ve çalışma ruhsatı aldıktan sonra mülki idare amirliklerine dilekçe ile başvuracak.

İş yerlerinin açılması hususundaki başvurular mülki idare amirlikleri tarafından 15 gün içinde sonuçlandırılarak, izin belgesi verilecek.
Mülki idare amirlerince izin alınmadan açıldığı tespit edilen iş yerleri, mülki idare amirlikleri tarafından sebebi bir tutanakla belirlenmek ve mühürlenmek suretiyle resen kapatılacak. Mülki idare amirlikleri, izin alınmadan açıldığı için kapatılan iş yerlerini en geç 3 gün içinde elektronik ortamda veya yazılı olarak Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na bildirecek.

İzin belgesi sahibinin tüzel kişi olması durumunda, iş yerini idare etmek üzere bir sorumlu müdür görevlendirilecek. Gerçek kişiler de iş yerinde sorumlu müdür görevlendirebilecek. Sorumlu müdür mülki idare amirliklerine bildirilerek izin belgesinde belirtilecek.

İzin belgesi sahibi veya sorumlu müdürlere, mülki idare amirliklerince yılda bir kez bilgilendirme eğitimi verilecek. Eğitimin içeriği, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, İçişleri Bakanlığı, Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ve Başkanlığın görüşü alınarak belirlenecek.

12 YAŞINDAN KÜÇÜKLER İNTERNET KAFELERE VELİLERİYLE GİREBİLECEK

İş yerlerinde 12 yaşından küçükler ancak yanlarında veli veya vasileriyle girebilecek. 15 yaşından küçükler yanlarında veli veya vasileri olmadan saat 20.00’den sonra iş yerlerine alınmayacak. Tütün ve tütün mamulleri tüketim bölümü bulunmayan iş yerlerinde tütün ve tütün mamulleri içilemeyecek. İş yerlerinde 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanununa aykırı hareket edilemeyecek. İş yerlerinde 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 19’uncu maddesi gereğince alkollü içecek satılamayacak, bulundurulamayacak veya sunulamayacak.

İş yerlerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan hakların ihlal edilmesinin önlenmesi için gerekli tedbirler alınacak. İş yerlerinde elektronik ve mekanik oyun alet ve makineleri bulundurulamayacak.

KÖTÜ ALIŞKANLIKLARI TEŞVİK EDEN OYUNLAR OYNATILAMAYACAK

İş yerlerindeki bilgisayarlarda uyuşturucu veya uyarıcı madde alışkanlığı, intihara yönlendirme, cinsel istismar, müstehcenlik, fuhuş, şiddet, kumar ve benzeri kötü alışkanlıkları teşvik eden ve 18 yaşından küçüklerin psikolojik ve fizyolojik gelişimine olumsuz etkisi olabilecek oyunlar oynatılamayacak.

İş yerlerine giren ve çıkanların tespiti amacıyla gerekli kamera kayıt sistemi kurulacak. Bu sistem aracılığıyla elde edilen kayıtlar 7 gün süreyle saklanacak ve bu kayıtlar yetkili makamlar haricindeki kişi ve kuruluşlara verilemeyecek.

DENETLEME VE CEZALAR

Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılar, mülki idare amirlikleri tarafından ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri ile iş yerinde uyulması gereken kurallar açısından denetlenecek. Bu yerler, kolluk tarafından genel güvenlik ve asayiş yönünden denetlenecek ve tespit edilen mevzuata aykırı hususlar mülki idare amirliklerine gereği yapılmak üzere bildirilecek.
Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarına, yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerine aykırı hareket ettiklerinin belirlenmesi durumunda mülki idare amiri tarafından 3 bin YTL’den 15 bin YTL’ye kadar idari para cezası verilecek.

İş yerinde uyulması gereken kurallar açısından da mülki idare amiri tarafından 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununu uyarınca idari para cezası verilebilecek.

İdari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanununda belirtilen usul ve esaslara göre uygulanacak.

UYGULAMAYA İLİŞKİN İŞLEMLER

Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılara verilen izin belgelerine ilişkin işlemler, mülki idare amirliklerinin yazı işleri müdürlükleri bünyesinde yürütülecek. İzne ilişkin bilgiler 30 gün içinde mülki idare amiri tarafından Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na elektronik ortamda veya yazılı olarak bildirilecek. Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcıların faaliyetlerinin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde durum 3 gün içinde mülki idare amiri tarafından Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na elektronik ortamda veya yazılı olarak bildirilecek.

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, kanunla verilen görevleri dolayısıyla ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılara ilişkin gerekli gördüğü bilgileri doğrudan ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılardan veya mülki idare amirliklerinden talep edebilecek.
Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılar Başkanlığın taleplerini derhal yerine getirecek.

Yönetmeliğin geçice maddesine göre, halen faaliyet icra eden ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının 6 ay içinde izin belgesini almaları gerekiyor.

Kaynak:Hürriyet

İnternet kafelere yeni düzenleme yazısına ait etiketler : , , , , ,
İnternet kafelere yeni düzenleme yazısında telif haklarına ve yasalara aykırı bir bilgi veya link bulunuyorsa lütfen buradan iletişime geçiniz.

İnternet kafelere yeni düzenleme Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Gizlemek istediğiniz kodları buraya koyabilirsiniz. Örneğin sayyac kodu koyup ikonun görünmemesi için bu kodu koyabilirsiniz.