Atatürk’ün Türk Milletinin Çağdaşlaşmasıyla İlgili SözleriAtatürk’ün Türk Milletinin Çağdaşlaşmasıyla İlgili Sözleri


ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCEDE ÇAĞDAŞLAŞMA

Çağdaşlaşma nedir ? :

Çağın gelişmiş kurumlarına, gelişmiş uygarlık düzeyine ulaşabilmek için gerekli olan ekonomik,toplumsal, psikolojik,siyasal değişmeyi

gerçekleştirmek demektir.

Tanımdan da anlaşılabileceği gibi çağdaşlaşma sadece ekonomik ve sanayileşme alanında değil, diğer alanlarda da yenileşmeyi amaçlamaktadır.

Atatürk, Türk toplumunu her sahada uygar bir toplum durumuna getirmeyi amaçlamaktadır. İnkılabı ” Milletin esenliği için halk adına yapıldı” ve ” Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların amacı, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen modern ve bütün anlamı

ve biçimiyle uygar bir toplumsal heyet durumuna getirmektir ” diyen Atatürk’ün çağdaşlaşma amacı budur.

Atatürk niçin çağdaşlaşma gereğini duymuş, köklü değişiklikler ve yenilikler gerçekleştirmiştir?

Türkiye’de Çağdaşlaşma Çabaları :

Osmanlı Devleti 1299’da kuruluşundan , XVI.yy. ortalarına kadar üç kıtaya yayılmış güçlü bir imparatorluk durumuna gelmişti. Ancak bu güçlü durumunu XVI.yy.sonlarından itibaren sürdüremedi.

Ortaçağ’da XV. yy.a kadar silik bir görüntü veren Avrupa’da bu yüzyılda önemli buluşlar oldu. Pusula, Barut, Matbaa Avrupa’da

büyük değişiklik ve gelişmelere yol açtı ;

Pusula’nın kullanılmaya başlaması ile coğrafi keşiflere çıkan Avrupa’ ya bol altın ve gümüş kaynaklarının akması ve sömürgecilik Avrupa’ yı zenginleştirdi.

Barut’ un ateşli silahlarda kullanılması , Avrupa’ nın siyasi yapısını değiştirerek, küçük devletçiklerin ( Feodalite) yıkılarak yerine güçlü krallıkların kurulmasını sağladı.

Matbaa’ nın kullanılması kültürel yapının gelişmesini sağladı.

Zenginleşen Avrupa çeşitli alanlara yatırım yaparak kendisini geliştirmeye başladı. Rönesans hareketleriyle aydınlanma dönemine giren Avrupa

Reform hareketleriyle, Kilise’nin devlet ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerini kırdı. Serbest düşünce ortamının gelişmesi ve ilimdeki başarılar, teknik alandaki gelişmeleri sağladı ve Avrupa Sanayi Devrimine girerek siyasi, sosyal, ekonomik yapısında çok önemli ve büyük değişiklikler meydana getirdi.

Büyüklüğünün gücüne ve gururuna kapılan Osmanlı Devleti bu gelişmeleri izleme ihtiyacı duymadı. XVI. yy. sonlarından itibaren,

idari, askeri, mali, ilmi, toplumsal alanlarda duraklama dönemine girdi. Duraklama nedenlerini düzeltemeyen devlet gerileme ve dağılma süreçlerini yaşamak zorunda kaldı. Fransız İhtilali sonucu dünyaya hızla yayılan milliyetçilik akımı Osmanlı Devletinin parçalanmasını hızlandırdı.Avrupa’daki köklü değişme ve gelişmelerin farkına varamayan Osmanlı Devleti askeri, idari, ekonomik, toplumsal bozulmaları düzeltebilmek için , 17. ve 18. yy.larda ıslahat çalışmaları yaptı. 19.yy.da Tanzimat ve Islahat fermanlarını, yüzyılın sonlarına doğru I.Meşrutiyet ve 20.yy. başlarında ikinci meşrutiyeti ilan etti ise de yapılan çalışmalar köklü değişiklik ve gelişmeler sağlayamadı. Sonuçta çökmek zorunda kaldı.

Atatürk, içinde yaşadığı Osmanlı Devletini ve Avrupa’ nın yapısını gerçekçi bir şekilde değerlendirebilmişti. I.Dünya savaşı sonucunda Osmanlı Devletini bölmek ve paylaşmak isteyen Avrupa’ nın gelişmiş ve emperyalist devletlerine karşı kurtuluş mücadelesine girişti. Kurtuluş Savaşı sonucunda imzalanan Lozan Barış Antlaşması ( 24 Temmuz 1923 ) Türkiye’ ye bağımsızlığını ve coğrafyasını kazandırmıştı. Ancak bu coğrafyanın kalıcı olması ve yeni Türk devletinin, Osmanlı Devletinin düştüğü duruma düşmemesi için gerekli köklü yapısal değişiklik ve yenileşmeleri gerçekleştirmek gerekiyordu.

Atatürk Döneminde Çağdaşlaşma Hareketleri :

Kurtuluş savaşının kazanılmasıyla işin bitmediğini bilen ve bağımsızlığın korunup sürdürülebilmesi için çağdaşlaşmak gerektiğinin bilincinde olan Atatürk için mücadelenin başka yönü başlıyordu.Atatürk ” İstiklal-i Tam ” a ulaşmak istiyordu. Atatürk şu sözleri ile neler yapılması gerektiğini açıklamaktadır :

” İstiklal-i Tam denildiği zaman bittabi siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri, kültür, vb. her konuda İstiklal-i Tam ve Serbest-i Tam demektir.Bu saydıklarımın herhangi birinde istiklalden mahrumiyet, millet ve memleketin manayı hakikisiyle bütün istiklalinden mahrumiyeti demektir. ”

” Memleket behemehal asri, medeni ve müreffeh olacaktır. Bizim için bu hayat davasıdır.”

Siyasal Yapıda : TBMM ‘nin açılmasıyla millet egemenliğine dayalı yeni bir devlet kurulmuştu. Yüzlerce yıl yönetilmeye, yönlendirilmeye alıştırılmış Türk Halkı egemenlik hakkını elde etmiştir. Devlet rejimi olarak Cumhuriyet belirlenmiş, egemenlik kayıtsız-şartsız millete verilmiştir.Devlet yapısındaki dinsel etkiler giderilmeye çalışılmış, yapay olarak kullanılan Halifelik’e son verilmiştir.

Demokraside : Çok Partili yaşama geçiş denemeleri yapılmıştır.

Hukuksal Alanda : Devletin hukuksal yapısı laikleştirildi. Saltanat, Halifelik, Şer’i ye Vekilliği vekilliği kaldırıldı. Tevhid-i Tefrisat Kanunu kabul edildi, Tekke ve Zaviyeler kapatıldı. Anayasa’ ya laiklik hükmü kondu. Türk Medeni Kanunu kabul edildi.

Eğitim ve Kültür Alanında : Tevhid-i Tedrisat Kanununun kabulü ile eğitim ve öğretim kurumları devlet denetimine alındı. Eğitimde fırsat eşitliği sağlandı. Çağın ihtiyaçlarına cevap verebilme özelliğini kaybeden medreseler kapatıldı. Yeni Türk Harfleri kabul edildi. Millileşme , çağdaşlaşma, okullaşma çabaları arttı. Türk Dili ve Türk Tarihinin geliştirilmesi için kurumlar oluşturuldu. Milli kültürü geliştirerek , yaygınlaştırma çabaları.

Toplumsal Yaşamda : Tekke, Zaviye, Türbelerin kapatılması. Kıyafette değişiklik, Soyadı Kanununun kabulü. Takvim, saat, ölçülerde değişiklik.

Ekonomik Alanda : Milli Ekonomi ilkesinin kabul edilerek, ülkenin yeraltı ve yer üstü kaynaklarının , güçlü devletlerin boyunduruğu altına girmeden değerlendirilmesi çabaları. Tarım, Sanayi, Madencilik, Bayındırlık,Ulaştırma, Sağlık ve Tıp alanında.

Askeri Alanda : Türk ordusu ve Milli Savunmanın güçlendirilmesi için yapılan çalışmalar.

Atatürk, döneminde yapılan köklü değişiklik ve yenilik hareketlerini ” Biz büyük bir İnkılap yaptık. Memleketi bir çağdan alıp, yeni bir çağa götürdük ” şeklinde açıklamaktadır.

Atatürkçü Düşüncede Çağdaşlaşma Özellikleri :

” Türklerin asırlardan beri takip ettiği hareket, devamlı bir istikameti muhafaza etti. Biz daima Şark’tan (Doğudan ) Garb’a

( Batıya) yürüdük ”

Evet, Atatürk, Osmanlı siyasal, sosyal, hukuksal, kültürel, estetik hayat biçimi ve kurumlarını değiştirirken batıya yönelmiştir. Çünkü bunlar belirli bir uygarlığın ürünüdür. Atatürk’ün deyişiyle ülkeler çeşitlidir fakat uygarlık birdir. Bu uygarlık ise batı’da vardır.

Atatürk’ün batılılaşmaktan amacı çağdaşlaşmaktır. Batıyı taklit etmek değildir. Körü körüne batılılaşma değildir.Kurtuluş mücadelesini verdiği batıya yönelmesinin temelinde çağdaş uygarlık düzeyi vardır. Batı’ya rağmen batılılaşma amacında taklitçilikten uzak Muasır Medeniyet içinde kendi değerleri ve kurumları ile çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmış bir Türkiye vardır.

Batı uygarlığının temelinde yatan düşünce özgürlüğüdür. Bu duruma Türkiye’nin de ulaşması batı uygarlık seviyesine Türkiye’yi de ulaştıracaktır. Atatürk bilim zihniyetinin, inkılapların temelinde yatan esas olması yanında onların korunması ve geliştirilmesi için de

” Dünya’da her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve Fennin dışında mürşit aramak gaflettir,cehalettir, delalettir ” sözleriyle çağdaşlaşmada izlenecek yolu göstermektedir.

Çağdaşlaşırken, milletin, devletin kimliğini, özbenliğini kaybetmemesi önemle dikkat edilecek bir noktadır. Günümüz dünyasında sıcak savaşların sayısı azalırken, asıl savaş alanı ekonomik ve kültürel alanlarda olmaktadır.

Atatürkçü çağdaşlaşma anlayışında milli ve manevi değerler korunup geliştirilirken, çağla bütünleşmek esastır.

” Biz Garb ( Batı ) medeniyetini bir taklitçilik yapalım diye almıyoruz, onda iyi olarak gördüklerimizi, kendi bünyemize uygun bulduğumuz için, dünya medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz ”

” Her ulusun kendine özgü geleneği, kendine göre ulusal özellikleri vardır. Hiçbir Ulus, ne kendini benzettiği ulusun aynı olabilir, ne kendi ulusal bütünlüğünde kalabilir, bunun sonucu hiç kuşkusuz düş kırıklığıdır ”

“Dünya’nın bize saygı göstermesini istiyorsak, önce bizim kendi benliğimize, ulusal varlığımıza, bu saygıyı duyguda, düşüncede, açıkça bütün davranış ve tutumumuzda göstermemiz gerekir. Bilelim ki ulusal benliğini bulamayan uluslar başka uluslara av olurlar ”

” Biz doğrudan doğruya milletseveriz ve Türk Milliyetçisiyiz. Cumhuriyet’in dayanağı Türk topluluğudur. Bu topluluğun bireyleri ne denli Türk kültürüyle yoğrulursa, o topluluğa dayanan Cumhuriyet’te güçlü olur. ”

sözlerinden anlaşılabileceği gibi, Atatürk’ün çağdaşlaşma çabasında taklitçilik yoktur.

Atatürkçülük, gerçeklere dayanan,evrensel ağırlıklı, geleceğe yönelik, birbiri ile uyumlu amaçlar, uygulamalar ve ilkeler bütünüdür. Bu içeriği ile yeniliğe açık, dinamik özelliği ve bütünlüğü olan birbirini tamamlayan bir düşünce sistemidir. Bağımsız milli devleti,

milli egemenliği, kişi özgürlüğünü ve her çağda çağdaş olmayı amaçlar ve akla ve bilime dayanır. Atatürk’ün çağdaşlaşma anlayışı özelliklerinden biri de çağdaşlaşmanın sürekli olmasıdır. Çağdaşlaşmanın sürekliliği konusunda da şunları söylemektedir:

” Efendiler, uygarlık yolunda başarılı olmak yenileşmeye bağlıdır. Toplumsal yaşamda, ekonomik yaşamda, bilim ve teknik alanda başarılı olmak için tek ilerleme ve yükselme yolu budur. Yaşam ve geçime egemen olan kuralların zaman ile değişmesi, ilerlemesi ve yenileşmesi zorunludur. Uygarlığın buluşları, teknik harikaları, dünyayı değişmeden değişmeye uğrattığı bir dönemde yüzyıllık köhne düşüncelerle, mazi severlikle varlığı koruyup, sürdürmek olasılığı yoktur. ”

” Efendiler bugüne değin elde ettiğimiz başarılar bize ancak ilerleme ve uygarlığa doğru bir yol açmıştır. Yoksa ilerlemede ve uygarlıkta hedefe ulaştırmış değildir. Bize ve torunlarımıza düşen görev bu yol üzerinde hiç şaşkınlaşmadan yürümektir. ”

“Uygarlık öyle güçlü bir ateştir ki ona yabancı olanları yakar, mahveder ”

” Uygar olmayan kimseler, uygar olanların ayakları altında kalmakla karşı karşıyadır.”

” Uygarlık yolunda yürümek ve başarılı olmak, yaşamak için baş koşuldur ”

Sonuç :

Atatürk dönemi Türk çağdaşlaşması uygarlığa giden yolu açmıştır. Yeni Türk Devleti, yapısı ve görünümüyle mazlum milletlere önderlik etmiş, onlara örnek olmuştur. Atatürk’ün gösterdiği hedef muasır medeniyet seviyesidir, hatta onun üzerine çıkmaktır. Bunun gerçekleşebilmesi çağdaşlaşmanın sürekliliğiyle mümkündür. Osmanlı Devleti yeniliklere kapalı kaldığı için çökmüştür. Türkiye Cumhuriyeti bu duruma düşmemek için yenilikleri sürdürmeye devam etmek mecburiyetindir. Uygarlık sürekli gelişmektedir. Çağa uyum sağlayabilme, bu gelişmeyi izlemekle mümkündür. Uygarlaşamamış devlet ya da milletlerin durumlarının perişanlığı göz önündedir.

Milli Benliğini koruyup geliştirebilen ve çağla bütünleşebilen bir Türkiye, gelişmiş, uygarlaşmış devletlerin arasında yerini alabilecektir. Atatürkçülük, dinamik bir ulusal ideolojidir. Onu durağanlıktan, doğmacılıktan kurtaran, yaşayan, yaşatacak olan, çağın gerisinde bırakmayacak olan inkılapçılıktır.

Kaynaklar :

1- Düşünceleriyle Atatürk, A.İnan, Türk Tarih Kurumu, 1983

2- Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı 1,19

3- TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük , M.K.Su, A.Mumcu, 1988

4- Türkiye’de Çağdaşlaşma Hareketleri, N.Berkes.

Atatürk’ün Türk Milletinin Çağdaşlaşmasıyla İlgili Sözleri yazısına ait etiketler : , , ,
Atatürk’ün Türk Milletinin Çağdaşlaşmasıyla İlgili Sözleri yazısında telif haklarına ve yasalara aykırı bir bilgi veya link bulunuyorsa lütfen buradan iletişime geçiniz.

51 Comments »

 • SERHAT demiş ki:

  meraba bunu yayınlayan kişeye çoooooooooook güzel yayınlamışsınız ama keşke biraz az yazsaydınız ellerim çooooooooook yoruldu…(yeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer…) (SERHAT)

 • alperen demiş ki:

  çok iyi öğretmenim buna çok bayılacak teşekkür ederim karneme geçecek
  çok sevinçliyim alperennnnnnnnnn

 • alperen demiş ki:

  biraz daha objektif bilgiler sunulabilir.Atatürk hepimizin

 • Yüksel demiş ki:

  teşekkür ederiz ellerinize sağlık

 • Yüksel demiş ki:

  teşekkürler

 • lütfiye demiş ki:

  ilköğretim öğrencilerini düşünerek bu mıhteşem
  konuyu kısaltabilirmisiniz .çünkü ben hiçbir yerini kesemedim.her satırı muhteşem

 • tşk ederim demiş ki:

  tşk ederim

 • elif karaağaçlıoğlu demiş ki:

  gerçekten çok güzel olmuş ödevime yardım ettiniz teşkürrr ……….!

 • kadir demiş ki:

  cok uzun mus

 • muaz demiş ki:

  cok güzel yorun lamısın ama cok uzun

 • merve demiş ki:

  merhaba ben merve biz büşra nagihan ve ben bu sitede arştıma yaparken çok beğendik ama geliştirmeniz erekli bizce bybybybybyb

 • tahsin şenur demiş ki:

  atatürk daima düşünererk konuşurdu ve bu yüzden hiçbi,r konuşmasında düşüncelerini yanlış ifade etmemiştir

 • FEYZA demiş ki:

  çok güzelmiş

 • isomet09 demiş ki:

  ataturk gıbı lıder bır daha dunyaya asla gelmez onun kısılıgı onun saflıgı onun ılerıyı goruslulugu su an ne yazık kı hıc bır sıyasetcımızde yok arkadaslar bu ulkeyı ataturk kurdu bız de bu ulkeyı yuksek medenıyetler duzeyıne cıkaracagız hep beraber bu da nasıl olacak ?… calısarak …calısarak …calısarak …

 • zeynep demiş ki:

  sayenizde ödevimi buldum ve yapıyorum ama özet çıkarmak zorunda kaldım :d

 • kerem demiş ki:

  BU SİTE ÇOK GÜZEL ATATÜRK ÜN FİKİRLERİNİN YAŞATILMASI ÇOK GÜZEL BİR ŞEY BU SİTEYİ YAPANA SONSUZ TEŞEKKÜR DİLERİM.HER ZAMAN YANINIZKDAYIM.(KEREM)

 • melisa demiş ki:

  cok güzel bi site ama cok az sözler war bana bunlar yetmez

 • berkay demiş ki:

  burada atatürk’ün sözleri hiç yok ki.Öğretmenden fırçayı yiyebilirim

 • berkay demiş ki:

  artık buldum bazı sözleri fırçadan kurtuldum

 • deniz demiş ki:

  çok güzel olmus ama bu sözlerden baskada yapın bence

 • serra demiş ki:

  site çok güzel olmuş ama sözler çok az yinede tesekkür ederim biraz daha fazla sözler yazmalısınız

 • deniz demiş ki:

  site çok güzel olmuş ama sözler çok az yinede tesekkür ederim yardımcı oldu ama biraz daha sözler katın bence

 • beko demiş ki:

  çok güzel değil ama yinede iyi

 • osman demiş ki:

  Bu bilgileri bizimle paylaştığın için sana çok teşekür ediyoruz. Atamızı Atatürkü daha iyi tanımalıyız düşüncelerini anlamalıyız ki daha iyi mevkilere gelelim.

 • asli demiş ki:

  slm niye burda söz yok aaaa soz koyun odevim ver cabuk:(

 • murat demiş ki:

  süüüüüüper abi ya manyak bişey ama karışık sözleri ayrı bir yere yassaydın

 • murat demiş ki:

  süüüüper manyak öğretmen sevecek ama herşey karışık karışmasaydı keşke

 • VELİ KAMACI demiş ki:

  ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇOOOOOOOOOOOOKKKKKKKKKK GÜZEL YAZMIŞSINIZ TEŞEKKÜRLER VELİ KAMACI ANTALYA .FİNİKELİ

 • VELİ KAMACI demiş ki:

  çok güzel

 • ceren demiş ki:

  yaaa süper ama tek tek ayıkladım valla çok karışık ve az..

 • barkın özmen demiş ki:

  performans ödevim için çok iyi bir özet oldu. ellerinize sağlık

 • beren demiş ki:

  çoooooooooooooooook güzel bişey yapmışsınız okuyan çok faydalanır bilmem ama uff neyse hadi siz daha daha güzel şeyler daha yazın çok beyendim çok güzel olmuş

 • recep demiş ki:

  çok güzel ama aradığı konu burada yok

 • baturay demiş ki:

  çokkkkkkkkkkkk güzel…ellerinize saglık…

 • himmet demiş ki:

  teşekkür

 • uğur özkan demiş ki:

  güsel güseL :)

 • ecem demiş ki:

  tesekkurr superr ellrinize sağlıkkkkkkkkkkk………

 • yılmaz demiş ki:

  çokgüzel açıklamış ama birkusuru var çok uzun bybybybybybybyby

 • berkay demiş ki:

  teşekkürler

 • ali kara bıyık demiş ki:

  ÇOK GÜZEL TEŞEKKÜR EDERİM

 • yıldız demiş ki:

  tşk

 • furko demiş ki:

  teşekkürler

 • zeki-bera demiş ki:

  tşkler sağolun

 • barış demiş ki:

  güzel ama ödevimi tam laikiyle yapamadım ve fırçayı yedim

 • gizemm.. demiş ki:

  ya uzun uzun yazmışsınız kardeşim…naaapalım yani..?iki saat oku oku..bitmez bu ödevler bitmez..

 • busra demiş ki:

  çok güzel olmuşşşşşşşşşşşşşşşşşşş faka biraz daha kısa olabilirdiiii neyse eline gözüne sağlık cicişşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş

 • gizemmmmmmmmmmmm demiş ki:

  çok iyi olmuş.

 • melis demiş ki:

  teşekkürler!çokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk teşekkür ederim size

 • yemlihan demiş ki:

  Ya Varya Bu Güzel Ama Çok Uzun Ama Yazmam Gerekiyor amk bn böyle şeyi skim

 • Atatürk’ün Çağdaşlaşma İle İlgili Kendi Sözleri :Etraf'ı Dağıtmaya Hazır Mısınız? demiş ki:

  […] Milletimizi en kısa yoldan medeniyetin nimetlerine kavuşturmaya, mesut ve müreffeh kılmaya çalışacağız ve bunu yapmaya mecburuz. (1925) […]

 • sinem demiş ki:

  çok güzel tam benim istediğim gibi ama birez uzun

Tutmayın beni... Yorum yazcam.

Yorum ekleye bilir yada yazı için geri bildirim gönderebilirsiniz..Bu yazı için yorumlarına abone ol: subscribe to these comments RSS.

 

Yorum içerisinde kullanabileceğiniz Html tagları :
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Yazıya yorum yazdığınızda yorumunuzun hemen yanında bir Gravatarınız yayınlanacaktır.Hani benim Gravatarım?.